Dân sinh

Xóa đói, giảm nghèo trong giáo dục cần hài hòa trong phát triển

Công cuộc “xóa đói, giảm nghèo” trong giáo dục tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn. Do vậy, chặng đường trước mắt, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ cần hài hòa giữa phát triển giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà với các mức độ khác nhau…