09:03 14/07/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ về thực hiện Nghị quyết 53 và Kết luận số 27

Khánh Vy

Từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực cụ thể ở địa phương, từ đó khai thông nguồn lực tại chỗ cũng như huy động nguồn lực từ bên ngoài để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh cũng như của cả vùng Đông Nam Bộ...

Tháo gỡ điểm nghẽn để vùng Đông Nam Bộ phát triển tương xứng với biềm năng.
Tháo gỡ điểm nghẽn để vùng Đông Nam Bộ phát triển tương xứng với biềm năng.

Trong các ngày 12-13/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước và Bình Dương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ.

Kết quả cho thấy, từ năm 2005 đến nay, Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là những kết quả có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Bình Phước đạt 9,3%, cao hơn gấp 1,55 lần tăng trưởng cả nước (5,99%/năm). Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,3%, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,7% đạt mục tiêu đề ra và khu vực dịch vụ chiếm 35%.

GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 69,3 triệu đồng, tương đương 3.000 USD, đạt mục tiêu đề ra (68,34 triệu đồng). Năng suất lao động bình quân đạt 119,2 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Bình Phước có những khó khăn tác động đến sự phát triển như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu và yếu, kết nối kém; công nghiệp chế biến còn phổ biến là sơ chế, gia công, giá trị gia tăng thấp; sản phẩm xuất khẩu chưa chú trọng chế biến sâu, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế; nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế.

Đặc biệt, giá cả mặt hàng nông sản luôn có chiều hướng giảm làm ảnh hưởng giá trị sản xuất toàn ngành; môi trường đầu tư kinh doanh tuy có cải thiện nhưng chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn; chưa có cơ chế huy động nguồn lực chung để giải quyết các vấn đề của vùng cũng như thể chế liên kết vùng còn thiếu và yếu.

Cũng như Bình Phước, những năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,1%/năm, cao hơn gấp 1,52 lần tăng trưởng cả nước (5,99%/năm).

Cơ cấu nền kinh tế năm 2020: khu vực dịch vụ chiếm vụ chiếm 22,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 66,59%, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 3,17%: đạt mục tiêu đề ra.

GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 151 triệu đồng, tương đương 6.506 USD. Năng suất lao động bình quân đạt 233,1 triệu đồng.

Tuy nhiên, Bình Dương cũng có những khó khăn tác động đến sự phát triển, mặc dù kết cấu hạ tầng được đầu tư khá lớn, đồng bộ nhưng ngày càng quá tải chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục chất lượng cao, chuyên khoa sâu...; công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị cũng còn bất cập, tính dự báo của một số đồ án quy hoạch chưa cao; hiệu quả sử dụng vốn có xu hướng giảm; bẫy thu nhập trung bình; áp lực tăng dân số nhanh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quá trình tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh trong thời gian qua đã tạo ra một sức ép lớn đến môi trường của tỉnh, có lúc, có nơi tình trạng ô nhiễm vẫn còn xảy ra; ô nhiễm nước ngầm một số khu vực có tốc độ công nghiệp hoá cao.

Nguồn nhân lực cho phát triển vùng chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Chưa có cơ chế huy động nguồn lực chung để giải quyết các vấn đề của vùng cũng như thể chế liên kết vùng còn thiếu và yếu.

Trước những vấn đề mà các địa phương đang phải đối mặt, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định Hội nghị là cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt là việc xác định tiềm năng, động lực phát triển chính của tỉnh.

Đồng thời từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực, vấn đề cụ thể.

Qua đó, phân tích tính đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hiện hành huy động nguồn lực bên ngoài và khai thông các nguồn lực tại chỗ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của tỉnh là động lực tăng trưởng cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.