11:34 23/10/2010

Cập nhất kết quả kinh doanh của SHS, AVS và VDS

Hà Anh

VnEconomy cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 của các công ty chứng khoán niêm yết trên HNX

Sàn giao dịch chứng khoán của SHS.
Sàn giao dịch chứng khoán của SHS.
VnEconomy cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 của các công ty chứng khoán niêm yết trên HNX.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 53,361 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 5,78 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 20,5 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 23,707 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 181,441 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 2,028 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 67,24 tỷ đồng.

Năm 2010, SHS thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 488,423 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 238,039 tỷ đồng, cổ tức 15%/mệnh giá.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 17,926 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 6,72 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,15 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 8,965 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 77,76 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 lỗ 25,377 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 lỗ 6,789 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng âm 189 đồng, EPS quý 3 âm 705 đồng.

Năm 2010, AVS thông qua kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) công bố doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 25,78 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 8,081 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,155 tỷ đồng, doanh thhu hoạt động tư vấn đạt 11,75 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 3,612 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 130,85 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 lỗ 25,488 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 2,466 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 71 đồng, EPS quý 3 âm 729 đồng.

Năm 2010, VDS thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 241 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, cổ tức 15%.