06:00 29/11/2021

"Chiếc nôi" đào tạo nhân lực ngành chứng khoán

Trâm Anh

10 năm tới, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tiếp tục là "chiếc nôi" đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.

Vào năm 1996, ngay từ thời điểm thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nhận thức nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong hình thành và phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày 5/12/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1038/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nay là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán trực thuộc Uỷ ban.

Hai nhiệm vụ chính của Trung tâm là triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán mới khai sinh này.

BƯỚC KHỞI ĐẦU QUAN TRỌNG VỚI SỨ MỆNH LỊCH SỬ

Việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán được coi là bước khởi đầu quan trọng và bài bản nhằm đặt nền móng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán.

 
Cùng với sự hình thành và phát triển các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm phục vụ cho hoạt động của thị trường, thì  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán mang sứ mệnh lịch sử của mình là đơn vị đầu mối chính triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngay từ thời kỳ đầu cho tới ngày hôm nay.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trong nhiều năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán đã và đang triển khai ngày càng nhiều các loại hình đào tạo khác nhau cho tất cả các nhóm nguồn nhân lực trên thông qua đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; đào tạo quản trị công ty; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và cán bộ quản lý có liên quan và đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức cho công chúng đầu tư - xã hội.

Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, Trung tâm đã và đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, đóng góp ngày càng lớn trong sự nghiệp phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán nói riêng.

Cụ thể, thứ nhất, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Đến nay có 8 chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên môn gắn liền với 8 bộ giáo trình và 8 chứng chỉ chuyên môn. Các khóa đào tạo chuyên môn này là điều kiện bắt buộc đối với đội ngũ người hành nghề trên thị trường Việt Nam.

Hoạt động đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.
Hoạt động đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước còn ủy quyền cho 5 trường đại học được phép tham gia đào tạo, gồm 2 khóa học: những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán. Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ chuyên môn cuối khóa vẫn do Trung tâm thực hiện.

Thứ hai, hàng năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới tuyển dụng vào Ủy ban cũng như đã tuyển dụng luôn được lãnh đạo Ủy ban đặc biệt quan tâm, nhằm không ngừng cập nhật, bồi dưỡng kiến thức trên nhiều khía cạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật xu thế, tình hình kinh tế xã hội cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trung tâm với chức năng, nhiệm vụ được giao từ khi thành lập, hàng năm cũng đã và đang góp sức cho công tác đào tạo này. Từ năm 1998 đến nay, Trung tâm tổ chức được hơn 157 các khóa học bồi dưỡng kiến thức cho 3.815 cán bộ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tham gia học.

Thứ ba, về đào tạo quản trị công ty, tính đến nay, Trung tâm đào tạo được 98 khóa với trên 5.067 học viên, là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và các cán bộ quản lý khác trong các công ty cổ phần đại chúng. Công tác này cũng thu được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng công bố thông tin, quản trị công ty và nâng cao lòng tin của nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

Thứ tư, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phối hợp với đơn vị liên quan, các công ty chứng khoán, các trường đại học, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các khóa học miễn phí nhằm cung cấp cho công chúng đầu tư các kiến thức căn bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cập nhật các văn bản pháp lý, các sản phẩm đầu tư mới; giúp công chúng đầu tư nắm bắt và hiểu rõ hơn về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, các công cụ đầu tư…

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng xây dựng một website dành riêng cho mục đích đào tạo nhà đầu tư tại địa chỉ: www.nhadautu.srtc.org.vn. Website này giúp trang bị cho nhà đầu tư những kiến thức cơ bản về đầu tư, tài chính, chứng khoán; các thông tin, kiến thức về thị trường và các sản phẩm đầu tư trên thị trường, bảo vệ nhà đầu tư.

"ẤP Ủ" NHIỀU PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO MỚI, TĂNG "CHẤT" CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán đánh giá, một điểm đặc trưng của thị trường chứng khoán là tính chất phức tạp, hay biến động của thị trường, tạo nhiều cơ hội cho nhà đầu tư thu lợi nhuận nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro, lại thường xuyên có nhiều loại sản phẩm đầu tư và dịch vụ đầu tư mới, hiện đại và phức tạp.

Cùng với mức độ hội nhập thị trường vốn ngày càng gia tăng khiến cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, đội ngũ công chức, viên chức của ngành vẫn đảm bảo được trình độ và năng lực để giúp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Đội ngũ này được trang bị kiến thức cập nhật, kinh nghiệm từ các thị trường phát triển để theo kịp sự phát triển của thị trường cả về chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo điều kiện năng lực công tác khi hội nhập với thị trường quốc tế.

Cố gắng không ngừng của tập thể đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ trong việc liên tục xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ, hoạt động đào tạo cho nguồn nhân lực của thị trường.

 
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán sẽ tăng cường chất lượng nguồn nhân lực quản trị, tăng cường mạng lưới hợp tác với đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng nhằm tăng cường chất lượng các khóa đào tạo.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, từ năm 2021-2030, với mục tiêu tiếp tục hướng đến xây dựng Trung tâm thành đơn vị hàng đầu về đào tạo người hành nghề chứng khoán ở Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán sẽ tăng cường chất lượng nguồn nhân lực quản trị, tăng cường mạng lưới hợp tác với đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng nhằm tăng cường chất lượng các khóa đào tạo.

Trong đó, tập trung đào tạo kiến thức, các kỹ năng, đào tạo thực hành qua các công cụ hỗ trợ hiện đại về các loại sản phẩm và dịch vụ mà các tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư.

Đa dạng hóa hình thức đào tạo người hành nghề, trong đó, tập trung xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa; khai thác và sử dụng tốt Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến LMS (Learning Management System).

Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu và đào tạo. Hướng tới hài hòa với thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới về chuẩn mực đào tạo người hành nghề, tiến tới sự công nhận chung về chứng chỉ hành nghề giữa các quốc gia trước mắt là các quốc gia trong khu vực ASEAN. Tích cực và chủ động tham gia hội nhập, liên kết với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, kết nối, tạo mạng lưới thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán nhằm hỗ trợ Trung tâm trong việc chuyển giao công nghệ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ giảng viên cũng như cho nguồn nhân lực thị trường chứng khoán trong tương lai.