16:33 10/07/2009

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall bị xử phạt

P.V

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Ngày 10/7/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Căn cứ kết quả kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định về thanh toán bù trừ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Ủy ban Chứng khoán cho rằng công ty này đã không thực hiện việc quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 71 Luật Chứng khoán.

Theo đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán quyết định phạt tiền 20.000.000 đồng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.