14:28 11/10/2021

Đà Nẵng thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Hòa Vang và Liên Chiểu

Nhĩ Anh

Trong 45 ngày, Thanh tra Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu...

Đà Nẵng tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác.
Đà Nẵng tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố các quyết định thanh tra số 68/QĐ-TTTP và số 69/QĐ-TTTP của Chánh Thanh tra thành phố về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

Các quyết định nêu rõ thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định và thời kỳ thanh tra sẽ từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2020.

Đoàn thanh tra tại huyện Hòa Vang gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Quốc Đại, Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (Thanh tra thành phố) làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra tại quận Liên Chiểu gồm 6 thành viên, do bà Nguyễn Thị Kim Thọ, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (Thanh tra thành phố) làm trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra thành phố yêu cầu Đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Đồng thời, đề nghị đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp tích cực và tạo điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Về vấn đề này, được biết từ năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng đã phân cấp, phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 7262/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 theo Quyết định 5924/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng bao gồm 57.195,5 ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; 5.734 ha rừng quy hoạch sử dụng khác đã được phân giao đến UBND các xã, phường, Ban quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm.

Trong đó có 31.114,5 ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 Ban quản lý rừng và 2 Hạt Kiểm lâm trực tiếp quản lý. Bên cạnh đó, có 9.626,4 ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6 ha rừng và đất rừng sản xuất được giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng giao 5.734,0 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý trong khi Nhà nước chưa giao cho các tổ chức, cá nhân.