15:52 21/02/2023

Đến 2025, ngành thuế cắt giảm 20% quy định và chi phi phí tuân thủ

Trâm Anh -

Tổng cục Thuế tiếp tục phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, thủ tục hành chính rườm rà. Đồng thời, đẩy mạnh số hoá, tạo bước tiến lớn trong cải cách hành chính ngành thuế...

Ngành thuế phấn đấu đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ.
Ngành thuế phấn đấu đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ.

Tổng cục Thuế đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị trong ngành thuế và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm nay tại Quyết định số 05/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2023.

GIẢM TỐI THIỂU 20% QUY ĐỊNH, CHI PHÍ TUÂN THỦ

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 được Tổng cục Thuế ban hành nhằm mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Tài chính số trong lĩnh vực thuế góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tổng cục Thuế trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Tài chính triển khai thực hiện công tác cải cách quản lý thuế, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý thuế.

Đáng chú ý, một trong những mục tiêu được Tổng cục Thuế đưa ra trong kế hoạch này đó là tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp.

 

"Đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan dến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành...", Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, đảm bảo tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Ngành thuế cũng đặt ra mục tiêu tối thiểu 50% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó mà cơ quan quản lý có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được các cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ với nhau...

BẢY NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀNH THUẾ

Cũng tại kế hoạch này, Tổng cục Thuế đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản trong cải cách hành chính năm 2023.

Một là, nhiệm vụ cải cách thể chế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành thuế đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành thuế.

Hai là, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Các đơn vị trong toàn ngành thuế hoàn thiện toàn diện các quy định về nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm; cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, quy trình, thủ tục hành chính rườm rà, quy định rõ trách nhiệm, minh bạch trong thực hiện nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, kể cả tham nhũng vặt trong tổ chức thực hiện.

Bảo đảm tạo thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Từ đó, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Ba là, nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy. Quản lý thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý, linh hoạt ứng phó với các vấn đề.

Bốn là, nhiệm vụ cải cách công vụ.

Tại nhiệm vụ này, kế hoạch nêu rõ tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành thuế theo hướng “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”; thực hiện đánh giá công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua chất lượng giải quyết công việc, sản phẩm cụ thể.

Năm là, nhiệm vụ cải cách tài chính công. 

"Nghiên cứu và xây dựng các đề án hoàn thiện thể chế thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước", Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện quá trình hợp tác quốc tế về thuế.

Sáu là, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ngành thuế tiếp tục nghiên cứu, rà soát, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tham gia triển khai kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. 

Chia sẻ dữ liệu số kết nối các thông tin cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương.

Bảy là, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Kế hoạch nêu rõ phối hợp triển khai thực hiện Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Tổng cục Thuế.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu mỗi đơn vị trong toàn ngành thuế đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuế theo yêu cầu.