14:16 07/09/2010

EVN và TKV giảm vốn góp tại Nhiệt điện Hải Phòng

N.Anh

Nhiệt điện Phả Lại vừa chấp thuận cho EVN và TKV giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

PPC ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạo việc huy động vốn để mua phần vốn do EVN và TKV giảm tỷ lệ góp (299,5 tỷ đồng) theo đúng quy định hiện hành.
PPC ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạo việc huy động vốn để mua phần vốn do EVN và TKV giảm tỷ lệ góp (299,5 tỷ đồng) theo đúng quy định hiện hành.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đã quyết định chấp thuận cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) giảm vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Theo đó, PPC chấp thuận cho EVN giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng từ 54,2% xuống 51%, tương đương 160 tỷ đồng và TKV giảm từ 10% xuống 7,2%, tương đương 139,5 tỷ đồng.

Giá cổ phần chào bán được áp dụng tại thời điểm 31/3/2010 với mức giá 11.931 đồng/cổ phiếu và được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Nhà đầu tư góp bằng tỷ lệ vốn góp/vốn đăng ký góp của cổ đông hiện hữu với giá không vượt quá 11.931 đồng/cổ phiếu.

Giai đoạn 2: Sau khi góp đủ tỷ lệ vốn góp/vốn đăng ký của các cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư sẽ có nghĩa vụ và quyền lợi như các cổ đông hiện hữu. Việc huy động vốn góp phần còn lại sẽ đồng bộ với cổ đông hiện hữu với giá trị cổ phần bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, PPC cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạo việc huy động vốn để mua phần vốn do EVN và TKV giảm tỷ lệ góp (299,5 tỷ đồng) theo đúng quy định hiện hành.