06:00 19/08/2021

Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1% - 1,5%/năm

Phúc Minh -

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1% -1,5%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là mục tiêu mà Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Dự thảo đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1% -1,5%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm. Phấn đấu 30% số huyện nghèo, 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và cơ bản hỗ trợ xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.

Đến năm 2030, phấn đấu cơ bản các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Để đạt được mục tiêu trên, dự thảo Nghị quyết đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giảm nghèo.

Trong đó, về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Nhà nước ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách đối với người nghèo; nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, thúc đẩy việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo bền vững thông qua các chương trình, phong trào, chính sách.

Ngoài ra, tập trung nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp nâng cao trình độ, kiến thức sản xuất, tạo việc làm cho người nghèo. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn.

Tăng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước dành cho tín dụng chính sách xã hội hằng năm đạt bình quân từ 10% trở lên.

Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo, dự thảo nêu rõ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về công tác giảm nghèo.

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp về giảm nghèo trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 của các cấp, các ngành, địa phương.