17:06 26/05/2021

Tổng cục Thống kê: Thu nhập nhóm hộ giàu nhất cao gấp 8 lần nhóm hộ nghèo nhất

Anh Nhi -

Báo cáo Khảo sát mức sống 2020 cho biết thu nhập bình quân năm 2020 của nhóm hộ giàu nhất đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất…

Chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ giàu nhất và nhóm hộ nghèo nhất.
Chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ giàu nhất và nhóm hộ nghèo nhất.

Theo Báo cáo Khảo sát mức sống 2020 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thu nhập bình quân chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng/người/tháng, giảm 2% so với năm 2019. “Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tới việc làm và thu nhập người dân trong năm 2020 khi nhiều doanh nghiệp, cửa hàng buộc phải đóng cửa vì giãn cách xã hội”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Với mức này, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước bình quân trong thời kỳ 2016-2020 tăng 8,1%. Trong đó, mức thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,48 triệu đồng). Và thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) đạt 9,1 triệu đồng cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1) với mức thu nhập chỉ 1,139 tỷ đồng.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%.

Cơ cấu thu nhập bình quân người/tháng chia theo nguồn thu
Cơ cấu thu nhập bình quân người/tháng chia theo nguồn thu

“Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm”, Tổng cục Thống kê nhận định.

Năm 2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018, thấp hơn so với mức tăng 18% giai đoạn 2016-2018. Theo Tổng cục Thống kê, mức chi tiêu tăng chậm lại là do người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất (xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng) trong khi Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra mức tăng chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc chỉ tăng 5% so với 2018 trong khi vùng Đông Nam Bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

Chi tiêu bình quân người/tháng (Đơn vị: triệu đồng)
Chi tiêu bình quân người/tháng (Đơn vị: triệu đồng)

Cũng theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, chi đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Theo đó, năm 2020 chi cho đời sống bình quân một người một tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,69 triệu đồng.

Sự bất bình đẳng trong chi tiêu bình quân đầu người/tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất, lên tới 3,5 lần năm 2020, với chi bình quân đầu người một tháng ở các hộ nhóm giàu nhất xấp xỉ 4,8 triệu đồng/người/tháng so với gần 1,4 triệu đồng/người/tháng ở các hộ thuộc nhóm nghèo nhất.

 

Khảo sát mức sống năm 2020 được Tổng cục Thống kê tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng thông tin về chi tiêu chỉ đại diện đến cấp toàn quốc và 6 vùng địa lý.

Các thông tin được thu thập trong khảo sát 2020 gồm: Thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ dân cư và các thành viên trong hộ và một số đặc điểm của xã.