06:00 01/07/2021

Hà Nội kiên quyết cắt giảm những dự án mới chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả

Thanh Xuân

Để thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 …

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, kịp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bằng những giải pháp cụ thể, quyết liệt.

Đối với từng lĩnh vực đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, phải rà soát, sắp xếp dự án theo thứ tự ưu tiên, đề xuất danh mục phù hợp với phân cấp quản lý đầu tư, khả năng cân đối vốn cho từng ngành, lĩnh vực trong tổng thể cân đối chung của thành phố.

Ngoài ra không chia nhỏ các dự án đầu tư (trừ trường hợp đặc biệt, nhưng phải chứng minh hiệu quả), hạn chế phát sinh đầu mối quản lý, thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó cũng tập trung rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới ở từng cấp, bảo đảm không dàn trải; kiên quyết cắt giảm những dự án khởi công mới chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả.

Đồng thời tập trung đầu tư các dự án quan trọng, cần thiết, sớm phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải làm rõ về sự cần thiết và hiệu quả đầu tư.

Việc lựa chọn danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công; các dự án mới bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm và nhóm C không quá 3 năm.

Trường hợp không đáp ứng thời gian nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Các chương trình, dự án thực hiện 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước theo quy định tại khoản 2, Điều 89 Luật Đầu tư công.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ thị và chất lượng, hiệu quả, tiến độ của việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố