09:44 23/07/2012

Hà Nội lập ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Hà Anh

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nhà ở Thành phố như rà soát điều chỉnh, tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030...
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nhà ở Thành phố như rà soát điều chỉnh, tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030...
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3252/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản;...

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất UBND thành phố những chủ trương chính sách và giải pháp nhằm phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; rà soát các văn bản liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, đề xuất, sửa đổi, bổ sung đảm bảo hệ thống chính sách đồng bộ, thúc đẩy phát triển các hoạt động về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nhà ở thành phố như rà soát điều chỉnh, tiếp tục thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với yêu cầu của pháp luật và thực tiễn của Hà Nội; hoàn chỉnh cơ chế chính sách về quản lý đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng đối với các dự án phát triển nhà ở, hoàn chỉnh quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7 và thay thế các quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 19/5/2009; Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 28/7/1997 của UBND thành phố Hà Nội.