08:59 09/11/2017

Hà Nội yêu cầu chấm dứt cho thuê, mượn nhà đất công sai quy định

Bảo Anh

Các đơn vị phải tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước - Ảnh minh họa.
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước - Ảnh minh họa.

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc thành phố phải chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất công.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Ngoài việc yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, các đơn vị phải tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi triển khai Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng hồi tháng 3/2017.

Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục 4 Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở tập trung đông người trong đô thị, đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước.