13:46 13/04/2022

HoSE loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

Hà Anh

HOSE chuyển cổ phiếu PMG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát và cổ phiếu SJD vào diện kiểm soát, kể từ ngày 18/04/2022...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (mã PMG) từ diện cảnh báo vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 và Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã SJD) vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022.

Theo đó, HOSE chuyển cổ phiếu PMG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -22,01 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -61,68 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiếm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022.

Đối với cổ phiếu SJD, HOSE cũng đưa cổ phiếu SJD vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 là do tổ chức niêm yết có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2022.

Mới đây, công ty cũng đã có văn bản giải trình lợi nhuận trên BCTC năm 2021 và giải trình về ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần BCTC năm 2021.

Năm 2021, SJD ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 425,3 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2020 và sau thuế hợp nhất đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng 60,4%. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên sản lượng điện cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Trong báo cáo năm 2021, kiểm toán cũng không chấp thuận toàn phần báo cáo do các hợp đồng cho vay và các phụ lục kèm theo của Công ty đối với các đối tượng cho vay đã hết hạn từ năm 2015 và đã không thể đàm phán hoặc đạt được các thỏa thuận tài chính hay thuế.

Công ty cũng chưa có được các thỏa thuận thống nhất với các bên vay về việc thu gốc và lãi vay sau khi các thỏa thuận nêu trên hết hạn và đang tiến hành khởi kiện các bên vay. Tại thời điểm phát hành báo cáo, kiểm toán không thu thập được các thỏa thuận được thống nhất giữa các bên cũng như biên bản xác nhận công nợ phân tách rõ số dư gốc vay và lãi vay như Công ty đã trình bày trong thuyết minh.

Ngoài ra, trong năm, Công ty nhận được khoản tiền của CTCP Xi măng Hạ Long trả với nội dung “Thanh toán nợ gốc vay” và Công ty đã ghi nhận doanh thu tài chính đối với số tiền này như khoản thu lãi cho vay. Song kiểm toán không thu thập được thỏa thuận giữa hai bên và nội dung thay đổi mục đích trả nợ này.

Ngay sau đó, SJD cũng đưa ra giải trình Công ty đã tính lãi vay theo các điều khoản trong hợp đồng cho vay, lập biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm ngày 31/12/2021 gửi cho các đơn vị trên. Tuy nhiên, các đơn vị đã không ký xác nhận biên bản đối chiếu công nợ với Công ty.

Trong năm 2021, CTCP Xi măng Hạ Long thanh toán cho Thủy điện Cần Đơn số tiền gần 17,2 tỷ đồng, Công ty đã gán trừ vào lãi vay đã hạch toán số tiền hơn 7,58 tỷ đồng, đồng thời hạch toán ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn luật nộp đơn khởi kiện các đơn vị đi vay trên với số tiền lãi tính đến ngày 31/3/2021. Tháng 12/2021, SJD đã nộp đơn khởi kiện bổ sung đối với CTCP Thủy điện Trà Xom và CTCP Xi măng Hạ Long theo yêu cầu của toàn án để yêu cầu thanh toán nợ gốc và lãi vay tính đến ngày 30/11/2021.

Ngày sau khi hai mã này bị đưa vào diện kiểm soát, HOSE cho biết căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, HOSE và HNX đã loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index, cũng từ ngày 18/4 tới.