11:15 13/04/2022

HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG

Hà Anh -

HOSE cho biết, HNG có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Nguyên nhân là do HNG có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng.

Ngày 30/03/2022, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của HNG. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là -3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Mới đây, HNG công bố báo cái hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán với doanh thu đạt gần 1.199 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lỗ 1.119 tỷ đồng.

HNG cho biết, nguyên nhân lỗ ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện rà soát sổ sách và ghi nhận hạch toán các khoản chi phí đánh giá lại các khoản mục tài sản và nợ phải trả đã phát sinh từ năm 2020 trở về trước, như sau:

- Trích lập dự phòng khoản phải thu phát sinh từ năm 2018 là 52 tỷ đồng và dự phòng phải thu trên BCTC tổng hợp là 174 tỷ đồng; Thực hiện thanh lý hàng tồn kho trái cây chế biến (Xoài, Mít sấy dẻo) đã sản xuất từ năm 2019 là 37 tỷ đồng;

- Đánh giá lại và ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang ghi nhận hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính tồn đọng từ năm 2018 - 2020 vào giá vốn hàng bán trong niên độ tài chính năm 2021 là 427 tỷ đồng; Căn cứ điều 69 Thông tư 200 về chênh lệch tỷ giá hối đoái và Chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính họp nhất: Tại thời điểm cuối năm, Công ty thực hiện đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá là 230 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư và thực hiện các dự án: Năm 2021 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong trình trạng thiếu nước, thiếu điện; Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

- Cây ăn trái: Đến 31/12/2021, Công ty đã trồng được 13.974 ha, trong đó 6.782 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 75.612 tấn, Xoài đạt 73 tấn, Dứa đạt 2.669 tấn và các loại cây ăn trái khác 893 tấn.

- Cây cao su: Công ty vẫn duy trì chăm sóc 25.439 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác năm 2021 đạt 6.556 tấn.

Ngày 16/4 tới, HNG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại tầng 1, Hội trường Sales Gallery, Khu đô thị Sala, số 12 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.