10:54 17/03/2011

Không điều chỉnh giá tham chiếu nếu giá phát hành cao hơn thị giá

Minh Hà

HOSE thông báo nguyên tắc thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Ngày 16/3, căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 4008/UBCK-PTTT ngày 6/12/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo nguyên tắc thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên HOSE.

Theo đó, trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày không hưởng quyền, HOSE sẽ điều chỉnh giá tham chiếu cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Trong trường hợp giá phát hành lớn hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày không hưởng quyền, HOSE sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch không hưởng quyền.