21:51 12/05/2018

Kiểm toán chỉ nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại ACV

KIỀU LINH

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị ACV và các đơn vị được kiểm toán nộp ngân sách Nhà nước và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các khoản xác định tăng thêm là 1.753 tỷ

Kiểm toán chỉ nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại ACV.
Kiểm toán chỉ nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại ACV.

Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho hay, từ ngày 4/4 đến 2/6/2017, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, việc trích khấu hao tài sản khi chuyển sang công ty cổ phần theo thời gian tối thiểu tuy phù hợp với khung thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, song điều này đã làm giảm lợi nhuận giai đoạn công ty nhà nước, giảm giá trị tài sản cố định bàn giao cho công ty cổ phần với số tiền lớn. 

Chỉ tính trên các tài sản có nguyên giá từ 10 tỷ đồng trở lên, chênh lệch mức khấu hao đơn vị đã trích cao hơn so với mức trích khấu hao theo thời gian tối đa là 1.329 tỷ đồng, so với mức khấu hao theo thời gian trung bình là 872 tỷ đồng.

Việc phân loại tài sản thuộc khu bay bàn giao cho Nhà nước và tài sản tại Công ty mẹ chưa phù hợp, Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm giá trị tài sản thuộc khu bay bàn giao cho Nhà nước số tiền hơn 110 tỷ đồng. Xác định loại tài sản đối với hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay thuộc dự án Nhà ga hành khách T2 Nội Bài cũng chưa phù hợp, dẫn đến áp dụng khung thời gian khấu hao chưa phù hợp. Sau khi Kiểm toán Nhà nước xác định lại đã giảm số khấu hao 274 tỷ đồng so với đơn vị đã trích từ khi sử dụng.

Công ty mẹ chưa thực hiện nộp 759 tỷ đồng các khoản thu từ cổ phần hóa Công ty mẹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh việc phân loại giữa tài sản giao Công ty mẹ và tài sản thuộc khu bay bàn giao cho Nhà nước, điều chỉnh tăng lợi nhuận giai đoạn công ty nhà nước dẫn đến số phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tăng thêm 165 tỷ đồng.

Đến thời điểm kết thúc kiểm toán 2/6/2017, do chưa có cơ chế quản lý, khai thác tài sản thuộc khu bay nên Công ty mẹ tiếp tục quản lý, khai thác cho hoạt động phục vụ ngành hàng không. 

Theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ cho niên độ từ ngày 1/4/2016 đến ngày 31/12/2016 được lập vào ngày 6/6/2017, doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động tại khu bay được tách riêng và chênh lệch doanh thu lớn hơn chi phí của khu bay là 600 tỷ đồng, hiện đơn vị đang quản lý nguồn thu này. 

Do đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị nộp khoản tiền này vào Ngân sách Nhà nước. Đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế quản lý, khai thác đối với tài sản, hạ tầng thuộc khu bay không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng công ty và các đơn vị được kiểm toán nộp ngân sách Nhà nước và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các khoản do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm là 1.753 tỷ đồng. 

Trong đó, các khoản tăng thu cụ thể gồm: Thuế giá trị gia tăng 805 triệu đồng; Thuế Thu nhập doanh nghiệp 95,1 tỷ đồng; tiền thuê đất 5,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau phân phối 128 tỷ đồng; tiền chênh lệch thu - chi của hoạt động khu bay 600 tỷ đồng; đồng thời, nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 923,8 tỷ đồng.