15:58 16/09/2022

Mạnh tay cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng không

Ánh Tuyết

Hàng loạt thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng không dân dụng được cắt giảm thời gian thực hiện, đơn giản hoá thủ tục và bổ sung hình thức gửi hồ sơ trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không...

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Nghị định số 64).

Cụ thể, Nghị định số 64 sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Nghị định  số  68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay; Nghị  định  số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP; Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Nghị định số 64 sửa đổi theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như: thủ tục đăng ký văn bản IDERA (văn bản được ban hành theo quy định của Công ước Cape Town, trong đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay); thủ tục cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không và giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với tàu bay; thủ tục sửa đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các quyền đối với tàu bay.

Đáng chú ý, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được sửa đổi như sau: "Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ".

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu; bản sao tài liệu giải trình của doanh nghiệp về việc đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này; bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính văn bản xác nhận vốn trừ trường hợp quy định tại khoản 2a Điều 16 Nghị định này.

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không cấp giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời hướng dẫn người đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo quy định.

Như vậy, so với quy định cũ, thời hạn cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được rút ngắn 3 ngày.

Ngoài ra, về thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không, theo quy định trước đây, trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá thực tế cơ sở; yêu cầu người đề nghị giải trình bổ sung các nội dung liên quan, chỉnh sửa tài liệu; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho cơ sở đề nghị.

Tuy nhiên, trong Nghị định số 64 mới ban hành, trong thời hạn 20 ngày, Cục Hàng không Việt Nam cần phản hồi thông tin và cấp giấy chứng nhận này.