17:06 25/02/2013

Masan Consumer chào mua thôn tính Vĩnh Hảo

Hà Anh

Từ ngày 25/2 - 26/3/2013, Masan Consumer chào mua 6.083.100 cổ phiếu, tương đương 75,1% vốn điều lệ Vĩnh Hảo với giá chào mua 85.000 đồng/cổ phiếu.

Một số sản phẩm của công ty.<br>
Một số sản phẩm của công ty.<br>
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (Masan Consumer) công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Theo đó, từ ngày 25/2/2013 đến ngày 26/3/2013, Masan Consumer sẽ chào mua công khai 6.083.100 cổ phiếu, tương đương 75,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, với giá chào mua 85.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích mua là nắm giữ cổ phần chi phối, nhưng không làm thay đổi hoạt động của công ty mục tiêu.

Trước đó, ngày 31/1, Masan Consumer cũng đã mua thành công 2.016.900 cổ phiếu Vĩnh Hảo, tương đương 24,9% vốn điều lệ từ cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Gemadept (GMD). Nếu chào mua thành công, Masan Consumer sẽ nắm 100% cổ phần của Vĩnh Hảo.

Theo báo cáo thường niên 2011, Vĩnh Hảo có vốn điều lệ 81 tỷ đồng. Công ty Đại lý liên hiệp vận chuyển Gemadept là cổ đông lớn nhất với gần 2,35 triệu cổ phiếu, tương đương 29% vốn điều lệ. BI Private Equity New Market K/S nắm hơn 2,1 triệu cổ phần, chiếm 26,27% vốn. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm 1,63 triệu cổ phần, chiếm 20,16% vốn.