16:28 28/07/2022

OCH làm rõ lý do về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN

Lan Anh -

Ngày 26/7 vừa qua, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH) nhận được văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội - trụ sở mới của OCH.
Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội - trụ sở mới của OCH.

Cụ thể, UBCK quyết định phạt do OCH công bố chậm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và do có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán trong báo cáo.

Thông tin chi tiết về việc này để cổ đông hiểu rõ, Ban lãnh đạo OCH cho biết, việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 xuất phát từ nguyên nhân cụ thể như sau:

Sau khi Hội đồng Quản trị và Ban điều hành mới tiếp quản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2022 phê duyệt không đồng ý thông qua Báo cáo tài chính đã lập, đồng thời yêu cầu rà soát, kiểm toán lại toàn bộ số liệu sổ sách. Ban Điều Hành mới của OCH nhận thấy các số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã không phản ánh chính xác, minh bạch và thông tin trung thực tới các cổ đông. Vì vậy, Ban Điều Hành đã phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tố Tụng và Đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại toàn bộ số liệu.

Theo số liệu được lập và phê duyệt cũ, OCH có số liệu là: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021. Sau khi rà soát lại, số liệu điều chỉnh trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của OCH là: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Bên cạnh đó, trước khi đến thời hạn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2021, Công ty đã chủ động gửi trước văn bản báo cáo, giải trình và xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đến ngày 30/6/2022 tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như công bố thông tin để các cơ quan chức năng và cổ đông biết rõ về các nội dung nói trên.

Ngày 10/6/2021, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu, ngay khi Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 được phát hành, OCH đã lập tức thực hiện công bố thông tin trên hệ thống của HNX và UBCKNN cũng như trên Website công ty. Các số liệu của OCH tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đã được hạch toán đầy đủ, trung thực và được đơn vị kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. Việc này cũng lý giải vì sao có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán.

Ban điều hành OCH vẫn tiếp tục rà soát lại các số liệu trong năm 2022, lên phương án để cơ cấu lại các tài sản, huy động thêm nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh đồng thời tích cực thu hồi tài sản, thu hồi công nợ chưa thu hồi được. Năm 2022 vẫn sẽ là một năm có nhiều thử thách đối với OCH, nhưng Ban Điều Hành tin tưởng sẽ đạt được những thành tựu đáng kể ngay trong năm nay để báo cáo với quý vị cổ đông.