09:24 19/01/2012

Pjico bị phạt 50 triệu đồng

Minh Hà

Pjico bị phạt 50 triệu đồng do không chuyển tiền bán cổ phiếu ra công chúng vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng

Ngày 16/1/2012 , Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico).

Cụ thể: theo văn bản số 1066/Pjico ngày 5/7/2011 của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex về việc giải trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng, công ty đã xác nhận số tiền mặt cổ đông nộp tại công ty không chuyển vào tài khoản phong tỏa là 1.562.580.000 đồng.

Như vậy, Pjico đã không chuyển hết tiền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng là vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật Chứng khoán;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 165/BB-HC1 ngày 11/1/2012 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex và xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán đã phạt Pjico là 50 triệu đồng theo Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng.