09:06 17/07/2007

Quá ít doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết cổ phiếu

H.Ngân

Số doanh nghiệp ngành xây dựng tham gia niêm yết tại các sàn chứng khoán còn ít so với số lượng công ty cổ phần hiện có

Số doanh nghiệp ngành xây dựng tham gia niêm yết tại các sàn chứng khoán còn ít so với số lượng công ty cổ phần hiện có.

Đó là lý do Bộ Xây dựng vừa yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong ngành cần tập trung đẩy mạnh công việc này.

Tnh đến hết tháng 6/2007, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp cho 325 đơn vị, phê duyệt phương án cổ phần hóa cho 323 đơn vị và chuyển thành công ty cổ phần 317 đơn vị.

Giá trị phần vốn Nhà nước tại các đơn vị cổ phần hóa đã tăng lên 4.273,244 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với sổ sách. Do đó đã nâng tổng số vốn Nhà nước hiện có tại các doanh nghiệp này từ 4.213,303 tỉ đồng lên 8.486, 547 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong việc bán đấu giá cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa, phần giá trị thặng dư thu được lên tới 2.076,8 tỉ đồng.

Đến nay, tổng giá trị các khoản nợ đã được xử lý là 75,613 tỉ đồng, trong đó: xóa các khoản nợ thuế và các khoản nợ ngân sách: 48,013 tỉ đồng; bán nợ theo chỉ định: 27,6 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều họat động có hiệu quả cao hơn so với trước khi cổ phần hóa. Báo cáo nhanh của 195 công ty cổ phần cho thấy, so với năm phê duyệt phương án cổ phần hóa, một số chỉ tiêu chủ yếu tính bình quân đạt được như sau: doanh thu tăng 14,29%; lợi nhuận trước thuế tăng 102,74%; tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ tăng 73,52%; tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng 77,9%; thu nhập của người lao động tăng 24,63%; cổ tức bình quân năm 2006 là 13,9%.

Đến nay, đã có 47 công ty cổ phần thuộc 6 tổng công ty, công ty độc lập thuộc Bộ Xây dựng thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán, trong đó tập trung chủ yếu là các đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Vigracera.