10:44 08/10/2010

SD3: Trả cổ tức năm 2009 và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Mai Anh

21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức năm 2009 và phát hành thêm cho cổ đông hiện của SD3

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 21/10 là ngày giao dịch khônghưởng quyền, ngày 25/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm2009 và phát hành thêm cho cổ đông hiện của Công ty Cổ phần Sông Đà 3(mã SD3-HNX).

Theo đó, ngày 22/11, SD3 trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2009 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Đồng thời, SD3 thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếumới) với giá 10.000 đồng.

Chứng khoán phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gianchuyển nhượng quyền mua từ ngày 9/11/2010 đến ngày 2/12/2010; Thời gianđăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 9/11/2010 đến ngày 7/12/2010.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010 hợp nhất, doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ của SD3 đạt 171,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt6,11 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 764 đồng.