11:21 08/02/2010

TAG và LHC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của TAG và LHC

 Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của TAG và LHC.

* Ngày 25/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX).

Theo đó, ngày 25/3/2010, TAG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh - 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TAG ngày 24/2, 25/2 và 26/2/2010.

* Ngày 26/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX).

Theo đó, ngày 26/3/2010, LHC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 35%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 3.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng - số 68 Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LHC ngày 25/2, 26/2 và 1/3/2010.