11:15 06/01/2009

Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thủ tướng vừa có quyết định về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tên quốc tế là Hanoi Stock Exchange (HNX), vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng - Ảnh: Việt Tuấn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tên quốc tế là Hanoi Stock Exchange (HNX), vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng - Ảnh: Việt Tuấn.
Thủ tướng vừa có quyết định số 1/2009/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đây là sự chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có tên quốc tế là Hanoi Stock Exchange (HNX), vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển giao, vốn ngân sách nhà nước bổ sung trong quá trình hoạt động, vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành có điều kiện niêm yết chứng khoán quy định tại Điều 9 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện các quyền nghĩa vụ quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp.

(TTXVN)