17:32 07/05/2018

Thu nhập của sếp Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đạt 780 triệu năm 2017

KIỀU LINH

Trung bình, mỗi quản lý Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận về gần 65 triệu đồng một tháng, tương ứng với 780 triệu một năm

Trung bình, mỗi quản lý Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận về gần 65 triệu đồng một tháng, tương ứng với 780 triệu đồng một năm.
Trung bình, mỗi quản lý Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận về gần 65 triệu đồng một tháng, tương ứng với 780 triệu đồng một năm.

2017 là một năm kinh doanh thành công của Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam (VSD) với doanh thu đạt 616,8 tỷ đồng, đạt 133,5% so với kế hoạch, và tăng 30,4% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 362,5 tỷ đồng, đạt 144,7% so với kế hoạch và tăng 25,2% so với năm ngoái.

Dịch vụ lưu ký chứng khoán dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu với 260,3 tỷ đồng, chiếm 45%; tiếp đến là dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán đạt 198 tỷ đồng; thanh toán gốc và lãi trái phiếu đạt 39,7 tỷ đồng…

Đánh giá của kiểm toán cho thấy, ngày 10/8/2017 thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Do đó, hoạt động của đơn vị trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Tuy nhiên, Trung tâm chưa thực hiện thu giá dịch vụ đối với các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh để hỗ trợ thị trường giai đoạn đầu triển khai.

Tổng giá trị chứng khoán lưu ký tại VSD tính đến cuối năm là 1.553,8 tỷ đồng, tăng hơn 184 tỷ đồng. Chứng khoán giao dịch khách hàng trong nước chiếm gần phân nửa trong số này.

Tổng số nhân viên của Trung tâm tại ngày 31/12/2017 là 151 người. Thu nhập bình quân mỗi nhân viên gồm cả lương và thưởng đạt 25,7 triệu đồng một tháng. Năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi 5,35 tỷ đồng quỹ tiền lương và 669 triệu đồng quỹ tiền thưởng trả cho 7 quản lý. Trung bình, mỗi quản lý nhận về gần 65 triệu đồng một tháng, tương ứng với 780 triệu đồng một năm. 

Sang năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đặt kế hoạch doanh thu đạt 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 266 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu kế hoạch này đều giảm so với thực hiện năm 2017 và đã được VSD điều chỉnh, trình Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, mức thu nhập của cán bộ nhân viên và quản lý của VSD đều giảm so với năm 2017. Theo đó, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên VSD là 21,5 triệu đồng một tháng; thu nhập bình quân mỗi tháng của quản lý là 55,4 triệu đồng một tháng.