16:38 15/04/2021

TTF chưa khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu

Hà Anh

TTF có lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 là -3.043 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là -584,8 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu TTF.
Sơ đồ giá cổ phiếu TTF.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết HOSE sẽ tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Nguyên nhân là do ngày 24/04/2019, HOSE đã ra quyết định số 138/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Đến ngày 10/04/2021, Phòng QL&TĐNY nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 30,5 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 là -3.043 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là -584,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Trên cơ sở CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kết quả kinh doanh năm 2020 có lãi nhưng TTF đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm. Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.