17:06 16/06/2010

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường giám sát thị trường

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa ra hai công văn yêu cầu tăng cường giám sát thị trường chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán đề nghị các công ty niêm yết thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ đông.
Uỷ ban Chứng khoán đề nghị các công ty niêm yết thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ đông.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký (VSD) tăng cường giám sát thị trường chứng khoán.

Cụ thể, đối với các công ty chứng khoán, Ủy ban yêu cầu nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin; tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán; thực hiện nghiêm quy định về giao dịch chứng khoán, thanh toán chứng khoán.

Rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác. Thực hiện thông báo trạng thái tài khoản (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của tài khoản tiền và chứng khoán) cho khách hàng theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác quản trị điều hành, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định hiện hành.

Đối với các công ty niêm yết, Ủy ban yêu cầu các công ty nghiêm túc thực hiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010.

Đặc biệt, Uỷ ban chính thức đưa ra đề nghị các công ty niêm yết thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ đông.

Đối với hai sở giao dịch chứng khoán, cần tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn. Chủ động, kịp thời báo cáo SSC các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.

Đối với VSD, cần tăng cường công tác giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký; báo cáo những trường hợp vi phạm quy định để SSC xem xét, xử lý vi phạm. Và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán.