12:13 22/04/2021

Vinasun báo lỗ hơn 30 tỷ và trữ gần 250 tỷ tiền mặt đầu tư xe mới

N.Anh

Tính đến ngày 31/3/2021, VNS có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 413 tỷ; thặng dư vốn cổ phần đạt gần 87 tỷ; quỹ đầu tư phát triển đạt gần 269 tỷ đồng

Hiện, VNS cho biết tình hình công ty vẫn ổn định, công ty đã trữ được gần 250 tỷ tiền mặt chuẩn bị đầu tư xe mới khi dịch bệnh được khống chế và các điều kiện kinh doanh trở lại bình thường.
Hiện, VNS cho biết tình hình công ty vẫn ổn định, công ty đã trữ được gần 250 tỷ tiền mặt chuẩn bị đầu tư xe mới khi dịch bệnh được khống chế và các điều kiện kinh doanh trở lại bình thường.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) công bố BCTC quý 1/2021.

Kết thúc quý 1/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 39% so với cùng kỳ từ gần 366 tỷ xuống còn gần 222,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm mạnh từ hơn 49 tỷ đồng xuống còn 7,7 tỷ đồng.

Mặc dù các khoản chi phí trong quý 1/2021 đều giảm đang kể so với cùng kỳ và lợi nhuận khác lãi 19,5 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 49,5 tỷ đồng nên Vinasun báo lỗ hơn 30 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ sau thuế gần 17 tỷ đồng)

Cũng tính đến ngày 31/12/2021, tiền và các khoản tương đương tiền của VNS tăng từ 241 tỷ hồi đầu năm lên hơn 330 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ còn gần 413 tỷ; thặng dư vốn cổ phần đạt gần 87 tỷ; quỹ đầu tư phát triển đạt gần 269 tỷ đồng.

Được biết, HOSE cổ phiếu VNS vào diện cảnh báo từ ngày 12/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -207,021 tỷ đồng cản cứ theo BCTC đã kiểm toán năm 2020, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại tiết b, điểm 1.1, khoản 1, điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE banb hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Mới đây, trong văn bản giải trình gửi HOSE, VNS cho biết năm 2020 công ty bị lỗ là do nhân tố khách quan là tác động của dịch bệnh Covid 19. Công ty hy vọng sang năm 2021, dịch bệnh được khống chế, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan được phục hồi, theo đó, kết quả kinh doanh của công ty sẽ khả quan hơn.

Hiện, VNS cho biết tình hình công ty vẫn ổn định, công ty đã trữ được gần 250 tỷ tiền mặt chuẩn bị đầu tư xe mới khi dịch bệnh được khống chế và các điều kiện kinh doanh trở lại bình thường.