15:26 31/10/2012

Xử phạt Nhựa Tiền Phong 20 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Diễn biến giá cổ phiếu NTP trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NTP trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Ngày 31/10, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - (mã NTP-HNX).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) 20 triệu đồng do công ty đã chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010; chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo tài chính quý 4/2011 và quý 1/2012.

Đồng thời, công ty này cũng đã chậm báo cáo về nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/QĐ-HĐQT ngày 27/2/2012 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 70/QĐ-ĐHĐCĐ-NTP; chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 2011, 2012, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ-NTP và một số Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc kiện toàn ban điều hành Công ty, về việc bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong Công ty.