14:16 14/01/2010

Yêu cầu xây dựng kế hoạch đóng cửa sàn vàng

P.V

Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vàng phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tất toán, đóng cửa sàn vàng

Công việc kinh doanh trên những sàn vàng bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.
Công việc kinh doanh trên những sàn vàng bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.
Ngày 12/1, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 331/NHNN-QLNH gửi các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài để yêu cầu triển khai công việc liên quan đến chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và sàn giao dịch vàng.

Theo văn bản này, để đảm bảo việc tất toán trạng thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài, chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước đúng thời hạn quy định, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài thực hiện một số công việc sau:

Xây dựng kế hoạch cụ thể để tất toán, đóng tài khoản vàng ở nước ngoài; chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng, hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch vàng (nếu có) và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) chậm nhất vào ngày 15/1/2010.

Đối với các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có hoạt động sàn giao dịch vàng, cho phép nhà đầu tư kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải thông báo cho nhà đầu tư về việc chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời không mở tài khoản mới cho các nhà đầu tư trên sàn giao dịch vàng và thực hiện các biện pháp cần thiết để đóng tài khoản của các nhà đầu tư theo đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài phải báo cáo trạng thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và tình hình hoạt động trên sàn giao dịch vàng (nếu có).