17:18 22/04/2021

Bà Rịa- Vũng Tàu siết chặt quản lý về giá đất

Nhĩ Anh

Sẽ tạm dừng thực hiện thủ tục giao dịch, chuyển nhượng trên đất đồng sở hữu với các trường hợp diện tích bình quân thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 4073/UBND-VP chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh sẽ tạm dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất (kể cả các trường hợp đất tiếp nhận hồ sơ, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất, thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thống nhất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan sớm báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3650/UBND- VP; trong đó bổ sung làm rõ quy định pháp luật cho phép chuyển nhượng một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất (nhất là các trường họp có diện tích sử dụng bình quân/hộ gia đình, cá nhân, thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn tỉnh).

Ngoài ra cần đánh giá thêm các ảnh hưởng và tác động đến công tác quản lý trật tự về tách thửa; quản lý trật tự đất đai; quản lý trật tự xây dựng; xử lý tranh chấp; công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thống nhất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1454/BTNMT- TCQLĐĐ, ý kiến của UBND tỉnh tại văn bản số 3650 và các nội dung trên, nhằm tránh bị thiệt hại, ảnh hưởng khi tham gia giao dịch đất đai trên địa bàn.

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, trước đó, ngày 9/4/2021 UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã ban hành văn bản số 3650/UBND-VP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn từ năm 2018 đến năm 2020.

Trong đó, báo cáo cụ thể số lượng thửa đất ở, đất nông nghiệp có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất (từ 3 hộ gia đình, cá nhân trở lên); số lượng các thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 trở lên đã được tách thành nhiều thửa có dạng chia lô; tình hình sử dụng đất đai, xây dựng tại các thửa đất có quyền sử dụng chung, thửa đất đã tách; quy định pháp luật về chuyển nhượng, công chứng chuyển nhượng một thửa đất cho nhiều người, hộ gia đình chung sử dụng…