10:00 24/05/2007

Cảnh cáo đại diện 3 công ty chứng khoán

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố xử phạt các đại diện giao dịch của 3 công ty chứng khoán có sai phạm

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố xử phạt các đại diện giao dịch của 3 công ty chứng khoán có sai phạm.

Đó là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu, Công ty Chứng khoán Đệ Nhất và Công ty Chứng khoán Bảo Việt.

Nguyên nhân là do các công ty chứng khoán trên đã thực hiện hủy lệnh giao dịch trong cùng đợt khớp lệnh. Trong trường hợp tái phạm, Trung tâm sẽ đình chỉ tư cách đại diện giao dịch các nhân viên vi phạm của các công ty chứng khoán trên.

Mức xử lý này được căn cứ theo quy định về công bố thông tin tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.