12:21 27/08/2022

Cổ phiếu ITA chính thức vào diện cảnh báo, từ ngày 6/9

Hà Anh -

HOSE cho biết nguyên nhân là do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm...

Sơ đồ giá cổ phiếu ITA thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu ITA thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) vào diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022.

Theo đó, cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022 theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, ngày 16/08/2022, HOSE đã gửi công văn số 1405/SGDHCM-NY yêu cầu ITA rà soát các giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tài chính quý 2 của Công ty, bổ sung vào mục VII.2 Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 96/2020/TT-BTC do Công ty công bố ngày 29/07/2022 đồng thời công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cồ đông thông qua theo quy định tại điểm j khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Thời hạn rà soát và công bố thông tin bổ sung là trước ngày 24/08/2022. Tuy nhiên đến nay, HOSE vẫn chưa nhận được thông tin của Công ty.

Ngoài ra, ngày 12/01/2022, ITA đã bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021: ‘Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các hướng dẫn cụ thể sau: a) Đối với thông tin công bố về thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bổ thông tin theo mẫu quy đinh tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này và gửi kèm bản cung cấp thông tin người nội bộ mới theo Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ có hiệu lực”, nội dung công văn công bố thông tin số 101/TB-ITACO 22 ngày 12/01/2022 của công ty chưa đúng theo mẫu tại Phụ lục I Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con và công ty chưa gửi Bản cung cấp thông tin của Bà Phan Thị Hiệp.

Do đó, HOSE nhắc nhở ITA nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời đề nghị công ty: Một là, rà soát và thực hiện CBTT bồ sung các Nghị quyết thông qua giao dịch bên liên quan và cập nhật đầy đủ vào Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022; Hai là, công bố bổ sung theo mẫu tại Phụ Lục I Quy chế Công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN và bổ sung Bản cung cấp thông tin của bà Phan Thị Hiệp theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Theo báo báo tài chính quý 2/2022 công bố lại, doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đạt 373 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ (321,7 tỷ); doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh tới hơn 991% từ 1,3 tỷ lên hơn 15 tỷ trong 6 tháng năm 2022; chi phí tài chính và lỗ trong công ty liên kết là 100% từ hơn 13,5 tỷ xuống còn hơn 11,6 triệu đồng; lợi nhuận khác lỗ 266% từ lãi hơn 2 tỷ nay ghi nhận âm gần 3,5 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 46,7 tỷ xuống 24,5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 69% và 75% với 163,7 tỷ và gần 133 tỷ đồng.

Theo ITA cho biết lợi nhuận sau thuế tăng 75% là do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng nên doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tính tới 30/6, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho ITA số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền Chủ tịch của ITA còn phải thanh toán cho công ty là 633 tỷ đồng. Như vậy, khoản phải thu của bà Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.