15:48 25/08/2022

Kế toán hạch toán nhầm, ITA phải thực hiện công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022

Hà Anh

ITA cho biết việc ITA phải thực hiện công bố lại BCTC hợp nhất quý 2/2022 với lý do là báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 đã công bố ngày 29/07/2022 đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác...

Sơ đồ giá cổ phiếu ITA thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu ITA thời gian qua.

Ngày 24/08/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được công văn công bố thông tin số 150/TB-ITACO-22 ngày 24/08/2022 với nội dung "Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thực hiện công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022".

ITA cho biết việc ITA phải thực hiện công bố lại BCTC hợp nhất quý 2/2022 với lý do là báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 đã công bố ngày 29/07/2022 đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Cụ thể: Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến – a.k.a Maya Dangelas đại diện) ra các quyết định hợp tác, liên doanh Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh.

Theo ITA, khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30/06/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) tăng, thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của Dự án điện Kiên Lương do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo số tiền 1.022 tỷ đồng.

Số tiền Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) còn phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là 633 tỷ. Như vậy khoản phải thu Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên”.