14:58 24/05/2021

Cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 28/5

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 28/05/2021.

Sơ đồ giá cổ phiếu TDH từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu TDH từ đầu năm 2021 đến nay.

Nguyên nhân HOSE đưa ra là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 363,425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là âm 142,988 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 theo quy định tại tiết b và tiết c điểm 1.1 khoản 1 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Mới đây, HOSE đã có thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 và BCTC quý 1/2021 lần 2 đối với công ty và đề nghị công ty khẩn trương nộp báo cáo tài chính và báo cáo thường niên, đồng thời giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Về kết quả kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2020 là âm 379,48 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 87 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là âm 309,84 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 178 tỷ đồng. Theo TDH lợi nhuận công ty mẹ lẫn công ty hợp nhất giảm chủ yếu là do doanh thu bán hàng giảm mạnh do công ty mẹ không kinh doanh thương mại linh kiện điện tử; doanh thu tài chính giảm do năm 2019 ghi nhận lãi chuyển nhượng một phần dự án trong khi năm 2020 không phát sinh. Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ do trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu.

Còn giải trình về việc lợi nhuận sau thuế chênh lệch trước và sau kiểm toán là lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng là tăng 739,60% từ hơn 45 tỷ lên hơn 379,48 tỷ và trên BCTC hợp nhất là -1.470,93% từ lãi 22,6 tỷ về âm 309,84 tỷ đồng.

TDH cho biết, là do giá vốn tăng do một số dự án không tiếp tục triển khai; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng phải thu và chi phí khác tăng do xoá nợ các khoản nợ không thu hồi được.