14:42 18/10/2022

Cơ sở đào tạo, tổ chức cung ứng thuyền viên bị thu hồi giấy phép khi nào?

Anh Tú

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BGTVT về Nghị định quy định điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. Trong đó nêu rõ các trường hợp cơ sở đào tạo, tổ chức cung ứng thuyền viên bị thu hồi giấy phép hay đình chỉ hoạt động...

Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cần đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và giảng viên, chương trình huấn luyện.
Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cần đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và giảng viên, chương trình huấn luyện.

Nghị định này quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải, bao gồm điều kiện của cơ sở đào tạo, huấn luyện, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và cấp giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Nghị định nêu rõ cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cần đáp ứng 3 yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo. 

Theo đó, cơ sở đào tạo có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Cùng với đó, có giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO do tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp chậm nhất sau 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

 

"Cơ sở đào tạo có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước STCW chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải", nghị định chỉ rõ.

Công ước STCW là công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên trên tàu biển năm 1978, sửa đổi, bổ sung năm 2010 mà Việt Nam là thành viên.

Đối với giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành được phân công giảng dạy.

Giảng viên và huấn luyện viên dạy thực hành phải có giấy chứng nhận huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hoặc đơn vị được IMO công nhận cấp theo quy định của Công ước STCW; đã đảm nhiệm chức danh trên tàu biển với mức trách nhiệm sỹ quan quản lý theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định này, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải còn phải tuân theo các quy định có liên quan của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Đáng chú ý, Nghị định cũng nêu rõ các thủ tục để cấp, cấp lại hay thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải khi các cơ sở không duy trì một trong các điều kiện của cơ sở đào tạo, huấn luyện quy định tại Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo, huấn luyện tiếp tục hoạt động đào tạo, huấn luyện.

Còn cơ sở đào tạo thuyền viên sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận khi chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của cơ sở đào tạo, huấn luyện; cơ sở đào tạo, huấn luyện cố ý làm sai lệch thông tin khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

"Cơ sở đào tạo, huấn luyện không tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải trong thời gian 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận; hết thời hạn đình chỉ mà cơ sở đào tạo, huấn luyện không khắc phục được vi phạm là nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ", nghị định nêu rõ.

Cùng với đó, Nghị định cũng thông tin chi tiết về các thủ tục cấp, cấp lại hay thu hồi giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cấp cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải để xác nhận sự phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải theo quy định của Công ước MLC (Công ước Lao động hàng hải năm 2006 mà Việt Nam là thành viên.)

Theo đó, giấy xác nhận bị thu hồi trong trường hợp tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải không được cấp lại hoặc gia hạn hoặc bị thu hồi giấy phép thực hiện việc tuyển dụng, cung ứng thuyền viên làm việc trên tàu biển (giấy phép cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài); hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.