16:55 25/04/2022

Có thể nộp hồ sơ trực tuyến hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Nhật Dương

Trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 1244 về việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, để triển khai thực hiện Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn.

Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện để phục vụ trong công tác xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác. 

Do đó, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan để thống kê, nắm thông tin về các đơn vị đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn.

Về xác định đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động đang quay trở lại thị trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã nội nêu rõ, Điều 4 Quyết định số 08 quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Điều 8 Quyết định số 08 quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đề nghị Bảo hiểm xã hội căn cứ vào quy định này để xác định đối tượng.

Về trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do đơn vị lập, theo khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì người lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về ở thuê, ở trọ.

Theo khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về hợp đồng lao động, người lao động đang làm việc thực tế tại đơn vị.

Theo khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Đối với quy trình thực hiện, công văn nêu rõ, tại tiết 1.2 điểm 1, phần II và tiết 2.2 điểm 2 phần II Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, quy định người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức “nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến”.

Căn cứ quy định khoản 4 Điều 13 Quyết định số 08, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc qua các hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử).

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Theo Quyết định số 08, có hai nhóm đối tượng được thụ hưởng là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian thực hiện các thủ tục chi trả sẽ kéo dài 11 ngày, trong đó, doanh nghiệp chi trả cho người lao động trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.