Vật liệu bền vững Cơ hội về một tương lai xanh hơn cho ngành xây dựng
eMagazine

Vật liệu bền vững Cơ hội về một tương lai xanh hơn cho ngành xây dựng

Nhu cầu về các công trình có lượng phát thải khí nhà kính thấp - lý tưởng là cả trong và sau khi xây dựng - tăng lên khi mối lo ngại về biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Ngoài việc có lượng khí thải carbon nhỏ hơn, công trình xanh còn giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì. Để tạo dựng được một môi trường sống bền vững, thế giới cần chấm dứt tình trạng lãng phí tài nguyên thiên nhiên...
eMagazine

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Cần có cơ chế đặc thù, đột phá

Để khoa học và công nghệ đóng vai trò đột phá trong giai đoạn mới, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, cần tháo gỡ các điểm nghẽn chính sách, cần có cơ chế đột phá, đặc thù, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định hoàn thiện thể chế thị trường khoa học và công nghệ là một trong ba đột phá chiến lược...
eMagazine

Thúc đẩy phát triển thị trường carbon, hướng mục tiêu phát triển bền vững

Việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thị trường carbon, xác định rõ vai trò của các bên liên quan, những nhân tố tác động đến quá trình tổ chức và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam, cũng như hợp tác quốc tế trong phát triển thị trường carbon nhằm xây dựng và thúc đẩy thị trường carbon tại Việt Nam...