07:45 05/04/2022

Giao dịch "chui", cổ đông cá nhân của VNH bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Điệp (Tp. HCM) do mua bán cổ phiếu VNH của của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật với số tiền tổng cộng là 90 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Điệp (Tp. HCM) do mua bán cổ phiếu VNH của của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật với số tiền tổng cộng là 90 triệu đồng.

Theo đó, ông Điệp bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 05/10/2017, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 25.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (mã VNH-UpCoM), dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4,72% lên 5,06%);

Ngày 24/3/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 179.500 cổ phiếu VNH, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ 7,22% xuống 4,99%) nhưng ông Nguyễn Đình Điệp không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn;

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 02/02/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 229.600 cổ phiếu VNH dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4,59% lên 7,45%), trở thành cổ đông lớn VNH nhưng đến ngày 02/4/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Đình Điệp).

Đồng thời ông này bị phạt tiếp 30 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 2 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: từ ngày 19/10/2017 đến ngày 27/07/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 1.052.900 cổ phiếu VNH, dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (tăng từ 5% lên 6%, 7, %, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18% và 19%);

Chi tiết, ngày 03/04/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 656.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu sau giao dịch giảm từ 1.551.590 cổ phiếu VNH (19,34%) xuống 895.590 cổ phiếu VNH (11,1%);

Ngày 23/4/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 16.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.520.190 cổ phiếu (18,95%) lên 1.536.190 cổ phiếu (19,15%), tăng từ ngưỡng 18% lên ngưỡng 19%;

Ngày 14/5/2020, ông Nguyễn Đình Điệp mua 1.000 cổ phiếu VNH và bán 14.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 1.536.790 cổ phiếu (19,15%) xuống còn 1.523.790 cổ phiếu (18,99%), giảm từ ngưỡng 19% xuống ngưỡng 18%;

Ngày 15/5/2020, ông Nguyễn Đình Điệp mua 5.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.523.790 cổ phiếu (18,99%) lên 1.528.790 cổ phiếu (19,05%), tăng từ ngưỡng 18% lên ngưỡng 19%;

Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 05/06/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 414.600 và mua 163.100 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) nắm giữ sau giao dịch giảm từ 1.550.690 cổ phiếu (19,33%) xuống 1.278.190 cổ phiếu (15,93%), liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (từ 19% xuống 18%, 17%, 16% và 15%);

Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 27/07/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua tổng cộng 87.000 cổ phiếu VNH dẫn đến liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Ngày 04/03/2021, Ông đã bán 50.000 cổ phiếu VNH dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ ngưỡng 8,10% xuống ngưỡng 7,48%).

Tuy nhiên, HNX không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên của ông Nguyễn Đình Điệp;

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 21/12/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 136.000 và bán 10.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của VNH (tăng từ ngưỡng 18,38% lên 20,42% và giảm xuống ngưỡng 19%) và từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/01/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 221.900 và bán 1.091.390 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH - tăng từ 19% lên ngưỡng 21% sau đó giảm xuống ngưỡng 20%, 16%, 15%, 14%, 13%, 12%, 11%, 10%, 9% và 8%) nhưng ông Nguyễn Đình Điệp đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên.