13:06 18/07/2021

Một loạt cổ đông lớn và người liên quan bị phạt tiền vì thực hiện mua bán "chui"

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt một số cổ đông lớn, Chủ tịch và người có liên quan tại các doanh nghiệp niêm yết như SHB, PDR, NDC...do mua bán cổ phiếu nhưng không báo cáo...

Trong đó, bà Mai Lệ Huyền (Hà Nội), cổ đông lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (mã KDM-HNX) bị phạt tới 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: ngày 15/01/2021, bà Mai Lệ Huyền, cổ đông lớn của KDM đã mua 1.980.000 cổ phiếu KDM dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 2.330.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 32.81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Đồng thời, bà Huyền buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, theo quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Bà Huyền buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Người thứ hai bị phạt là ông Phan Thanh Dũng (Hà Nội), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển khu đô thị Dân cư mới (mã KDM-HNX) bị phạt 25 triệu đồng do không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 25/02/2021, ông Dũng đã mua 47.100 cổ phiếu KDM dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM, tăng từ 17,59% lên 18,25%. Đến ngày 03/3/2021, ông Dũng tiếp tục mua 6.800 cổ phiếu KDM dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM, tăng từ 18,93% lên 19,03%. Tuy nhiên, ngày 17/3/2021, HNX mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Dũng đối với giao dịch ngày 25/02/2021 và không nhận được báo cáo khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% đối với giao dịch ngày 03/3/2021.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia được đổi thành Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển khu đô thị Dân cư mới với mã chứng khoán KDM, từ ngày 17/3/2021.

Cá nhân thứ 3 bị phạt hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoàn là ông Đỗ Xuân Khánh (Hà Nội), người có liên quan của bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) bị phạt 30 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch do từ ngày 06/01/2021 đến ngày 26/01/2021. Ông Đỗ Xuân Khánh đã mua 42.000 cổ phiếu SHB nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cá nhân thứ tư là ông Hoàng Hưng (Hà Nội), người liên quan của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược (mã NDC-UPCoM) bị phạt 5 triệu đồng do đăng ký giao dịch mua 7.000 cổ phiếu NDC, nhưng không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch.

Trước đó, ông Phan Tấn Đạt (Tp.HCM) - chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DRH Holding (mã DRH-HOSE) bị phạt 55 triệu đồng do đã bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020, nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài các cá nhân nêu trên, có 1 tổ chức là Công ty cổ phần Cầu Đuống (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019), quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.