10:07 10/09/2021

Hai Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực báo chí, thông tin điện tử

Đỗ Phong

Theo phân công, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn sẽ phụ trách lĩnh vực Báo chí; Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phụ trách lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử...

Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1375/QĐ-BTTTT phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua- khen thưởng và lịch sử- truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học- công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc ngành; thông tin đối ngoại. Thứ trưởng Phan Tâm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua- Khen thưởng; Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông; Trường Cao đẳng công nghiệp in; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông; Cục Thông tin đối ngoại...

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: bưu chính, chuyển phát; đồng thời giúp Bộ trưởng phụ trách công tá nội chính, kế hoạch- tài chính; pháp chế; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thanh tra; báo chí; xuất bản, in, phát hành; thông tin cơ sở; công tác Đảng, đoàn thể; công tác quốc phòng- an ninh, quân sự của Bộ.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch- Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin- điện tử, viễn thông; phụ trách công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Cục Viễn thông; Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý chương trình viễn thông công ích; báo Vietnamnet.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng; giúp Bộ trưởng phụ trách công tác: Chuyển đổi số, kinh tế số; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Quyết định nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng để đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.