13:01 25/01/2013

Hai tổ chức rút vốn khỏi Quỹ Nhân Việt

Hà Anh

Công ty Centaurus Capital Ltd và Đại Tân Việt thoái hết 90,2% vốn tại Quỹ Đầu tư Nhân Việt cho hai cá nhân là bà Nga và Trang.

Ngày 25/1/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 36/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Nhân Việt (Quỹ Nhân Việt).

Theo đó, hai cổ đông lớn là Công ty Centaurus Capital Ltd và Công ty Cổ phần Đại Tân Việt đều thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Nhân Việt cho hai cá nhân là bà Vũ Thị Huyền Nga và bà Huỳnh Thị Ngân Trang.

Cụ thể, công ty Centaurus Capital Ltd chuyển nhượng toàn bộ 1.225.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ công ty cho bà Vũ Thị Huyền Nga và Công ty Cổ phần Đại Tân Việt chuyển nhượng toàn bộ 1.030.000 cổ phần, chiếm 41% vốn điều lệ công ty cho bà Huỳnh Thị Ngân Trang.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2011, lợi nhuận sau thuế của Quỹ lỗ 2 năm liên tiếp với năm 2010 lỗ 6,69 tỷ đồng và năm 2011 lỗ 7,8 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2011, lỗ lũy kế của công ty là trên 14 tỷ đồng trên vốn điều lệ 25 tỷ đồng.