18:48 18/08/2009

HAP, VNS, PGC và VIP công bố kết quả kinh doanh tháng 7

N.Anh

HAP, VNS, PGC và VIP vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2009

Công ty Cổ phần Hapaco thông báo đạt 26,299 tỷ đồng lợi nhuận trong 7 tháng - bằng 87,7% kế hoạch năm 2009.
Công ty Cổ phần Hapaco thông báo đạt 26,299 tỷ đồng lợi nhuận trong 7 tháng - bằng 87,7% kế hoạch năm 2009.
HAP, VNS, PGC và VIP vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2009.

* Công ty Cổ phần Hapaco (HAP-HOSE) công bố doanh thu trong tháng 7 đạt 24,974 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 184,525 tỷ đồng - bằng 55,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trong tháng 7 đạt 4,573 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đạt 26,299 tỷ đồng - bằng 87,7% kế hoạch.

* Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS-HOSE) thông báo tổng doanh trong tháng 7/2009 đạt 97,21 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,75 tỷ đồng.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của công ty đạt 580,4 tỷ đồng - hoàn thành 62,75% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 56,11 tỷ đồng - bằng 83,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2009. Lợi nhuận  trên mỗi cổ phiếu lưu hành đạt 3.403 đồng.

* Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC-HOSE) công bố trong tháng 7/2009, ước thực hiện doanh thu bán hàng đạt 114,384 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,908 tỷ đồng.

Như vậy, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2009, tổng lợi nhuận trước thuế của công ty ước đạt 53,406 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,744 tỷ đồng - bằng 165% so với kế hoạch cả năm 2009 đã được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua và bằng 231% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2008.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh tháng 7/2009 (chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá và hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán ngắn hạn) với tổng doanh thu đạt 119,574 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9,377 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 31/7/2009 ước đạt 72,438.6 tỷ đồng - bằng 81,86% kế hoạch năm 2009.