15:42 24/10/2011

Hoàn tất kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bảo Anh

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn tất Chương trình kiểm toán việc trích lập quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Quỹ bình ổn giá để tại doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tính minh bạch, theo Kiểm toán Nhà nước..
Quỹ bình ổn giá để tại doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tính minh bạch, theo Kiểm toán Nhà nước..
Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn tất Chương trình kiểm toán việc trích lập quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 2009 -2010.

Kết quả kiểm toán tại 10 doanh nghiệp và hai đơn vị là Bộ Tài chính và Bộ Công Thương cho thấy, việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thời gian qua được thực hiện khá nghiêm túc theo quy định. Số trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cơ bản phù hợp với số phải trích lập và số được sử dụng Quỹ.

Cụ thể, việc trích lập Quỹ tại 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong 2 năm là 5. 554,6 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán đã xác định tổng số Quỹ bình ổn giá phải trích lập tại 10 đầu mối là 970.908 triệu đồng; trên thực tế 10 doanh nghiệp đầu mối đã trích là 1.006.881 triệu đồng. số đã trích lớn hơn số phải trích về Quỹ BOG là 35.973 triệu đồng.

Năm 2010, số phải trích là 4.583.753 triệu đồng trong khi đó 10 doanh nghiệp đã trích là 4.561.559 triệu đồng. Như vậy số phải trích bổ sung là 22.194 triệu đồng.

Tuy nhiên trong quá trình điều hành, hướng dẫn cơ chế trích lập, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ, những bấp cập làm cho doanh nghiệp lúng túng, một số yếu tố trong cơ cấu giá thực tế phát sinh như chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, lãi vay trong và sau thời gian lưu thông nhưng chưa đươc quy định trong cơ cấu giá cơ sở (nghị định 84/2009 chưa có yếu tố này).

Đặc biệt, theo nhìn nhận của Kiểm toán Nhà nước, Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn còn tồn tại một số nhược điểm như: dễ phát sinh rủi ro, không tách được số lãi do số dư của Quỹ khi chưa sử dụng mang lại. Bên cạnh, việc để Quỹ tại doanh nghiệp có những hạn chế về tính minh bạch, dễ bị doanh nghiệp lạm dụng để sử dụng vào mục đích khác, rủi ro đối với Quỹ cao mà không có biện pháp phòng ngừa, không tách bạch được các khoản lãi từ Quỹ mang lại.

Được biết, một số kết quả kiểm toán cụ thể tại 10 doanh nghiệp cũng như những kiến nghị liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được Kiểm toán Nhà nước công bố trong thời gian tới.