15:50 07/09/2022

HoSE giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN

Hà Anh -

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -5.167,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -28.904,2 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu -4.897,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2022...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Theo đó, HOSE sẽ giữ nguyên diện kiểm soát đổi với cổ phiếu HVN theo Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM ngày 01/06/2022 của SGDCK TP.HCM. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -5.167,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -28.904,2 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu -4.897,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b và điểm d Khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Mới đây, HVN đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét bởi Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Theo đó, trong báo cáo này, Deloitte Việt Nam lưu ý, tại ngày 30/6/2022, nợ ngắn hạn của Tổng Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 36.425 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng và khoản phải trả quá hạn của Tổng công ty là 14.858 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, Tổng công ty có kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ sau thuế với số tiền là 5.237 tỷ đồng.

Bên kiểm toán cho biết, khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê. Những điều kiện này, cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Tổng công ty vẫn áp dụng tính và ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí phân bổ tiền sửa chữa bảo dưỡng của các máy bay và động cơ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 theo hướng dẫn kế toán riêng mà các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt áp dụng cho các năm 2021 và 2020. Tại ngày báo cáo này, Tổng Công ty đã trình các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục được áp dụng hướng dẫn kế toán riêng cho các khoản mục này cho nắm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và đang chờ phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, HVN đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đề án, năm 2022 Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ 03 giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất bao gồm:

Một là, giải pháp cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh vận tải hàng không là thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi, nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh; sử dụng hiệu quả năng lực sản xuất không đẩy lỗ lũy kế tăng cao trong giai đoạn thị trường chưa phục hồi hoàn toàn và tiến tới có lãi trong các năm sau;

Hai là, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền;

Ba là, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.