15:40 14/02/2023

Kho bạc Nhà nước cấm công chức yêu cầu khách hàng hoàn thiện hồ sơ quá một lần

Trâm Anh -

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị tạo thuận lợi cho khách hàng khi làm thủ tục thanh toán. Đặc biệt, xử nghiêm công chức sách nhiễu, yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài quy định...

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký ban hành Chỉ thị số 589/CT-KBNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

KHÔNG ĐỂ TỒN ĐỌNG HỒ SƠ

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước, giám đốc các tỉnh thành phố chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên phải theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, văn bản, chế độ mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 nói chung, các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thông suốt, thuận lợi cho khách hàng và đúng quy định pháp luật.

Cùng đó, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi và quy định về giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước đối với tất cả các nguồn vốn được giao quản lý đảm bảo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước.

 

"Nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi Kho bạc Nhà nước; không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định".

(Chỉ thị số 589/CT-KBNN)

Bên cạnh việc chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, Kho bạc Nhà nước yêu cầu: "Các công chức không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần và không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại Kho bạc Nhà nước mà không rõ lý do".

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi.

Trước đó, để đôn đốc phân bổ, nhập dự toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến để chủ động, tiết kiệm thời gian và tài chính. 

XỬ NGHIÊM TRƯỜNG HỢP SÁCH NHIỄU

Chỉ thị cũng nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước, giám đốc các tỉnh thành phố chỉ đạo công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định.

"Trường hợp phát hiện các cá nhân đơn vị thực hiện không đúng quy định, có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch thì xử lý, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức", Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu.

Để tăng tốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, ngoài nhiệm cụ của các đơn vị thuộc kho bạc, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động đăng ký tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án định kỳ hàng tháng, quý.

Ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu hoặc có nhu cầu tạm ứng theo tiến độ hợp đồng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát và giải ngân, không để dồn thanh toán vào cuối năm.