Tối đa hóa lợi ích, giải quyết mâu thuẫn khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ biển
Thị trường

Tối đa hóa lợi ích, giải quyết mâu thuẫn khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ biển

Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ biển đang được lập trên cơ sở tích hợp các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan trong phạm vi vùng bờ, nhưng có sự điều chỉnh, xử lý đối với các vùng chồng lấn về sử dụng không gian vùng bờ; bảo đảm sự hài hoà trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng bờ…