Chính thức có bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
Kinh tế số

Chính thức có bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

Bộ chỉ số giúp các cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số, từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp cơ quan báo chí đổi mới hiệu quả, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến 2030...