Lợi nhuận trước thuế của EVF đạt 254,2 tỷ đồng sau kiểm toán

EVN Finance sau khi EVN thoái vốn vẫn hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng...

Sau khi EVN thoái vốn EVN Finance đã mở rộng nhiều gói tài chính tiêu dùng.

Bạch Huệ

18/04/2019 09:48

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã EVF) vừa công bố báo cáo sau kiểm toán của Deloitte cho năm tài chính 2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 254,2 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm trước đó.

Tính đến cuối năm 2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 423 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi thoái vốn thành công năm 2017 hiện chỉ còn nắm 7,5% tại EVF. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình nắm 8,4% và đang là cổ đông lớn nhất. Các cổ đông khác chiếm tới 84,1% vốn của công ty.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2018 đạt 16.502 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 8.850 tỷ đồng; nợ xấu 2,04% tổng dư nợ.

Năm 2019, EVN Finance đặt mục tiêu doanh thu 1.641 tỷ đồng, lợi nhuận 280,5 tỷ đồng.